pikselikuvaValtion aluehallinnon uudet virastot, aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittivat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallintovirastot hoitavat seuraavia ent. lääninhallituksen tehtäviä: peruspalvelujen arviointi, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät, opetustoimen tehtäviä, kuluttaja- ja kilpailuasiat, pelastustoimi sekä poikkeusoloihin varautuminen.

http://www.avi.fi

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat seuraavia ent. lääninhallituksen tehtäviä: koulutukseen ja osaamiseen, rakennerahastoasioihin, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen, oppilaitosrakentamiseen ja kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä sekä liikennehallinnon tehtävät.

http://www.ely-keskus.fi

Lääninhallitusten sivistysosastoilla hoidetut EAKR-tehtävät siirtyivät maakuntien liittoihin.

http://www.reg.fi/

---

Den statliga regionförvaltningens nya ämbetsverk, regionförvaltningsverken (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralen), inledde sin verksamhet 1.1.2010.

Regionförvaltningsverken sköter följande f.d. länsstyrelsens uppgifter: utvärderingen av basservicen, uppgifterna som rör socialvården, hälsovården och miljö- och hälsoskyddet, undervisningsväsendets uppgifter, konkurrent- och konsumentärenden, räddningsväsendet samt beredskapen för undantagsförhållanden.

http://www.rfv.fi

Till närings-, trafik- och miljöcentralerna sköter följande f.d. länsstyrelsens uppgifter: uppgifterna som rör utbildning och kompetens, strukturfondsärenden, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, läroanstaltsbyggande och internationella frågor samt trafikförvaltningens uppgifter.

http://www.ely-centralen.fi

De ERUF-uppgifter som tidigare sköttes vid länsstyrelsernas bildningsavdelningar har överförts till landskapsförbunden.

http://www.reg.fi/svenska/sveindex.html

---

The new state regional authorities; the Regional State Administrative Agencies (AVI) and the Centres for Economic Development, Transport and the Environment (ELY) started operating on 1 January 2010.

The Regional State Administrative Agencies are in charge of the following tasks that belonged to the former state provincial offices: evaluation of basic services; tasks in the fields of social welfare, health care, environmental health care, education, competition and consumer administration, rescue services, and preparation for emergency conditions.

http://www.avi.fi/en

The Centres for Economic Development, Transport and the Environment are in charge of the following tasks that belonged to the former state provincial offices: tasks in the fields of education and competence, structural funds, library, sports and youth administration, school construction, international affairs, and traffic administration.

http://www.ely-keskus.fi/en

The ERDF-related tasks that formerly were carried out by the Department for Education and Culture in the State Provincial Offices, have been transferred to the Regional Councils.

http://www.reg.fi/english/engindex.html

 
pikselikuvapikselikuva