Eläinten tieteellisen käytön ohjaus ja valvonta

ELÄINTEN KÄYTTÖ TIETEELLISIIN TAI OPETUSTARKOITUKSIIN: TOIMINNAN OHJAUS JA VALVONTA

Toiminnan ohjaus- ja valvontatiedot 2013-2014 , 2015, 2016  .

Hankelupalautakunta myöntää hankeluvat (eläinkoeluvat) eläimiä toimenpiteissä käyttäviin hankkeisiin. Lautakunnan toimintatietoja löytyy lautakunnan sivulta.

1 - Yleistä

Eläinten käyttöä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin ohjaavat ja valvovat Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastot. Etelä-Suomen aluehallintoviraston toimialueeseen kuuluvat Etelä-, Lounais- sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastojen toimialueet. Itä-Suomen aluehallintovirasto toimii Itä- ja Pohjois-Suomen sekä Lapin aluehallintoviraston toimialueella.

Virastot myöntävät toiminnanharjoittajille (esimerkiksi yliopisto) hakemuksesta toimintaluvat ja niihin tarvittavat muutokset.  Toiminnanharjoittajat jaotellaan eläinten kasvattajiin, toimittajiin ja käyttäjiin. Toiminnanharjoittajalla on oltava nimetyt vastuuhenkilöt, eläinten hyvinvointiryhmä ohjaamassa eläinten hyvinvointiin liittyviä asioita, asianmukaiset tilat sekä osaava henkilöstö.

Toimintaa valvovat Etelä- ja Itä-Suomen aluehallintovirastojen läänineläinlääkärit käyvät säännöllisesti tarkastamassa toimintaa laitoksissa (tiloissa, joissa toiminta (eläinten kasvatus ja käyttö toimenpiteissä) tapahtuu.  Mikäli toiminnassa havaitaan epäkohtia tai puutteita, valvova viranomainen antaa tilanteen mukaan kehotuksen tai määräyksen korjata toimintaa. Korjaamisen toteutuminen tarkistetaan esimerkiksi pyytämällä selvityksen tai tekemällä uusintatarkastuksen. 

Toiminnan ohjaamiseen kuuluu myös toiminnanharjoittajille järjestettävillä koulutuspäivillä tapahtuva koulutus ja keskustelu.

 2 - Valvonta ja sen tavoitteet

 Valvonnan tavoitteena on huolehtia, että:
1 lain tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta vaatimukset täyttyvät,
2 eläinten kohtelu ja käyttö on asianmukaista ja asiantuntevaa,
3 oikeudenmukaisuus ja yhdenmukaisuusperiaate toteutuvat käytännössä,
4 toiminnan ohjaus on asiantuntevaa ja riittävää,
5 valvonnan määrä ja laatu noudattavat säädöksiä ja annettuja ohjeita ja 
6 valvonnan julkisuusperiaate toteutuu

Toimintaluvat ennakollisena valvonta uusille toimijoille ja toiminnan muuttuessa
Aluehallintovirasto myöntää luvan toiminnan harjoittamiselle, jos hakijalla on toimintaa varten käytettävissään asianmukaiset tilat, laitteet ja välineet sekä asianmukainen henkilöstö. Lisäksi toiminnan eläinlääkintähuolto on oltava järjestetty asianmukaisesti. Lupaa on päivitettävä toiminnan muuttuessa.

Säännöllinen valvonta tarkastuksina
Säännöllinen valvonta perustuu riskinarviointiin. Säännönmukaiset tarkastukset pyritään tekemään mahdollisimman lyhyen ennalta ilmoittamisajan puitteissa ja olennainen osa myös ilmoittamatta.

Epäkohtailmoituksiin perustuva valvonta tarkastuksina
Kaikki epäkohtailmoitukseen perustuvat tarkastukset tehdään, mikäli mahdollista, ennalta ilmoittamatta.

 3 - Riskinarvioinnin perusteet

Epäkohtailmoitukset: Kaikki epäkohtailmoitukset käsitellään ja tarvittaessa valvotaan viiveettä.

Kohonnut riskitaso:
Aiempi historia säädösten noudattamisessa
Hankkeiden ja toimenpiteiden määrä ja luonne: Elinsiirto- ja neurokirurgiamalleilla, vakavien sairauksien tai poikkeamien malleilla sekä muilla vakava-vakavuusluokkaan luokiteltavia malleja käyttävät laitokset tarkastetaan vuosittain, lisäksi tarkastuksia kohdennetaan toimenpiteiden valvontaan.
Toiminnan laajuus: Laajamittainen ja monimuotoinen toiminta sekä runsas hankkeiden määrä vaativat laitoksen vastuuhenkilöiltä enemmän paneutumista toiminnan hallinnointiin kuin yksinkertaisia tai rajattuja rutiinitehtäviä suorittavissa laitoksissa. Valvonta pyritään suorittamaan vuosittain
Eläinlajit: Kädellisiä, koiria tai kissoja pitävät laitokset tarkastetaan vuosittain.
Eläinmäärät laitoksessa: Yli 5 % koko maan hankeluvissa käytetyistä nisäkkäistä käyttävät laitokset tarkastetaan vuosittain.

Vähäisen riskin laitokset: Yksinkertaisia rutiinitehtäviä suorittavat pienimuotoiset laitokset, joihin ei aiemmin ole kohdistunut epäkohtaepäilyjä tarkastetaan vähäisen riskin kohteina kerran kolmessa vuodessa.

Satunnaisesti toimivat laitokset: Jos toiminta laitoksella on satunnaista, tarkastukset suoritetaan vain, jos laitoksella on toimintaa. Satunnaisesta toiminnasta ilmoittamiseen luodaan tarkoituksenmukainen menettely esim. sähköpostilla.

< Takaisin > Tulosta sivu