Koe-eläintoiminnan ohjaus ja sääntely

A - SUOMESSA: 

Koe-eläintoimintaa ohjaa Maa- ja metsätalousministeriö

Ministeriön sivuilta löytyy tietoa:
Kysymyksiä ja vastauksia koe-eläimistä
Eläinkokeita korvaavat menetelmät
Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunta TOKES

TOKES on tehnyt Koe-eläinten hyvinvoinnin määritelmän.
Määritelmä on käännetty myös englanniksi ja ruotsiksi.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Suomalaista lainsäädäntöä:

UUSI LAKI JA ASETUS VOIMAAN 1.8.2013:

Laki tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (497/2013) - pdf
Lag om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål elle undervisningsändamål (497/2013) - pdf
Act on the Protection of Animals Used for Scientific or Educational Purposes (497/2013) - pdf

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013)
Huom 13.1.2016: Viiriäisten tilavaatimukset: direktiivin liitteen III osalta käännöskorjaus, jonka mukaan sovelletaan myös asetuksen liite 1:n luku2, taulukko 12.3:n 4. sarakkeeseen.    

Statsrådets förordning om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (564/2013) 
Government Decree on the Protection of Animals Used for Scientific or Educational Purposes (564/2013) - pdf

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelun neuvottelukunnasta (565/2013)          
Statsrådets förordning om delegationen för skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål eller undervisningsändamål (565/2013)

Laki eläinsuojelulain muuttamisesta (498/2013)  
Lag om ändring av djurskyddslagen (498/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus koe-eläintoiminnasta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta (574/2013)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hallituksen ehdotus laeiksi tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta sekä eläinsuojelulain muuttamisesta annettu eduskunnalle 1.11.2012.

Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 1360/90, sisältää sopimustekstin liitteineen (ei enää voimassa)
Eläinsuojelulainsäädäntö
Geenitekniikan lainsäädäntö
Eläinkuljetuslaki
Eläinkuljetusasetus (EU)

AIEMPI LAINSÄÄDÄNTÖ:
Laki koe-eläintoiminnasta 2006 - Finnish Act on the Use of Animals for Experimental Purposes (käännös alkuperäisestä säädöksestä) ja sen muutos 2010  
Asetus koe-eläintoiminnasta 1985
Hallituksen esitys laiksi perusteluineen (HE 32/2005) ja valiokunta-asiakirjat


B - EUROOPASSA:

1. EUROOPAN UNIONI  - EU - Laboratory animals :

1.1 Uusi direktiivi 2010/63/EU voimaan marraskuussa 2010:

englanniksi, myös komission sivulla,    suomeksi

Artiklan 61 mukaan:
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään 10.11.2012.
Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 1.1.2013 lähtien.

Direktiivin luomisen historiaa ja aikaisempi direktiivi

1.2 Direktiivin perusteella annettu tilastointia ja muuta tiedonkeruuta koskien: 

Komission täytäntöönpanopäätös yhteisestä mallista, jota käytetään toimitettaessa tietoja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/63/EU nojalla, 2012/707/EU

1.3 EU on antanut suositukset koe-eläinten ylläpidolle ja hoidolle:

EU - Commission recommendation 2007/526/EC :
Commission recommendation on guidelines for the accommodation and care of animals used for experimental and other scientific purposes
Tämä myös suomeksi: EU - Komission suositus 2007/526/EY
Teksti on sama kuin Eurooppalaisen yleissopimuksen uusitussa Liite A:ssa.
Katso tarkemmin omalta sivultaan.


2.  EUROOPAN NEUVOSTO: 
COUNCIL OF EUROPE

2.1  Eurooppalainen yleissopimus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaiten eläinten suojelemiseksi ja Liite A

 = European Convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purposes (ETS No. 123);
Tämä on suomalaisessa lainsäädännössä asetuksena:
Asetus kokeellisiin ja muihin tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien selkärankaisten eläinten suojelemiseksi tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta 1360/90, sisältää sopimustekstin liitteineen (ei enää voimassa)

Yleissopimuksen liite A uudistettiin vuonna 2006:  Convention - Appendix A,
joka on myös EU:n antamana suosituksena 2007/526/EC

< Takaisin > Tulosta sivu