Käyttötilastot - tietojen lähettäminen ESAVIlle

Eila K 12.6.2015

ELÄINTEN KÄYTÖN TILASTOINTI

A YLEISTÄ

1 Eläinten käytön tiedot on kerättävä uuden tilastointitavan mukaisesti 1.1.2014 lähtien – kaikki eläinten käyttö (myös vanhoilla eläinkoeluvilla tapahtuva) tilastoidaan uusien periaatteiden mukaan.  Eläimelle tehty toimenpide lasketaan tilastoihin toimenpiteen päättyessä.  Tietojen toimittaminen tapahtuu EU:n laatimalla excel-lomakkeella.

EU:n -tilastointiin raportoidaan vain toimenpiteissä käytetyt eläimet. (Toimenpide = eläimelle on aiheutunut haittaa neulanpistoon verrattava määrä tai enemmän). Jos eläin ei ole mainittua haittaa kokenut, sitä ei pääsääntöisesti tule laskea tilastoihin, vaikka eläin olisikin käytetty hankkeessa. Toimenpiteen päättyessä todetaan eläimille koituneen haitan määrä eli vakavuusluokka.

Samalla tilastointilomakkeella kerätään myös eläinten Muu käyttö -tiedot.  (Muu käyttö = eläintä on hyödynnetty tutkimuksessa tai opetuksessa ilman, että se on kokenut tutkimuskäytöstä johtuvaa haittaa.) Muun käytön osalta tiedot kerätään erikseen gm-linjojen luomisen ja ylläpidon osalta.

Tiedot on toimitettava ESAVIlle viimeistään seuraavan vuoden 31.3. mennessä. EU:n uusi tilastointijärjestelmä mahdollistaa tietojen lähettämisen myös useampana eränä pitkin vuotta. 

2 Käyttötarkoitus tarkistetaan hankeluvan myöntämisen yhteydessä ESAVIn toimesta. Yhdellä hankeluvalla voi olla useita eri käyttötarkoituksia.  Eläin ilmoitetaan käytetyksi siinä käyttötarkoituksessa, johon se on tosiasiassa käytetty. Tavallisimmat käyttötarkoitusluokat löytyvät Hankkeen/osakokeen käyttötarkoitus   -lomakkeesta.

Käyttötarkoituksen luokittelu on muuttunut uuden tilastointitavan myötä. Ennen vuotta 2014 myönnetyissä luvissa määritetyt käyttötarkoitukset eivät siis enää päde, vaan näidenkin lupien osalta seuranta tulee toteuttaa uuden käyttötarkoitusluokittelun mukaisesti. Käyttötarkoitusluokittelun tarkistamisessa voit pyytää apua ELLA-tiimiltä: ella@avi.fi.  

3 Tietojen keruu on tarkentunut monen muunkin asian suhteen: eläimille tehdyt toimenpiteet tilastoidaan myös eläinlajin, uudelleenkäytön, syntymäpaikan, geneettisen tilan sekä toimenpiteen vakavuuden suhteen. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia siitä, että tarvittavat tiedot kirjautuvat tarkoituksenmukaisella tavalla siten, että käytön tilastointi voidaan toteuttaa tarkoitetulla tavalla.  

4 EU-tilastoinnissa raportoidaan toimenpiteiden määriä. Sama eläin voi uudelleenkäytön tilanteessa tulla lasketuksi tilastointiin useamman kerran. Hankelupa myönnetään tietylle eläinmäärälle.  Jos sama eläin käytetään uudelleen samassa hankkeessa, tämä ei vähennä luvassa sallittua eläinmäärää. Lupahakemuksessa tulee kertoa eläinten uudelleenkäytön mahdollisuudesta.  Ks. uudelleenkäytöstä selityksiä ja esimerkkejä EU-komission ohjeistuksesta (Article 16 – Use and re-use).

 B  OHJEISTUS ja LOMAKKEET

Vuositilastotietojen keruun periaatteet on kerrottu Komission täytäntöönpanopäätöksen liitteissä I ja II. EU:n komission sivuilta löytyvät asiakirjan eri kieliversiot.

EUn komissio on julkaissut 2016 linjauksia tilastoinnista: Discussion paper for the purposes of promoting consistent reporting of statistical data (actual severity and animal numbers) under Article 54(2) of Directive 2010/63/EU and Commmission Implementing Decision 2012/707/EU

Voit lähettää tietoja pitkin vuotta useammassa erässä, tai koko vuoden tiedot koottuna yhteen vuoden päättymisen jälkeen. Päättyneen vuoden tiedot on lähetettävä ESAVIlle viimeistään 31.3. mennessä.

Eläinten käyttömäärätiedot lähetetään ESAVIlle EU:n excel-lomakkeen avulla. Mikäli lomakelinkki ei toimi, pyydämme ottamaan yhteyttä ella(at)avi.fi, toimitamme lomakkeen sähköpostitse. 
Lomake on englanninkielinen. Tietoja lähettäessäsi ota aina lomakepohja tältä sivulta. Vuoden 2016 tiedot lähetetään lomakkeella versio 1.14.  Lomakkeen täyttämiseen on ohje: suomiruotsienglanti.

Nimeä excel-tiedostosi näin, kun lähetät sen ESAVILLE:

Vuosi - kuukaudet - toimija - toimenpiteet / muu käyttö

Esimerkiksi:  2016_1-12_UTu_toimenpiteet.xls ja 2016_1-12_UTu_muu käyttö.xls

Merkitse sarakkeeseen Id1 toiminnanharjoittajan tunnus jokaiselle täyttämällesi riville. Mikäli haluat seurata lomakkeen avulla erikseen eri yksikköjen tai hankkeiden tietoja, voit käyttää tähän tarkoitukseen sarakkeita id2 ja id3 sekä Comment-sarakkeita.

Katso myös yksityiskohtaisempi ohjeistus lomakkeen täytöstä.  

C TILASTOJEN JULKAISU

ESAVI tarkastaa ja välittää toiminnanharjoittajien tiedot  EU:lle sekä julkaisee kansalliset tilastotiedot. EU julkaisee EU-tason tilastotietoja aikaisintaan 2018..  

 

< Takaisin > Tulosta sivu