Försöksdjursverksamhet

Från och med 1.1.2010 har länsstyrelsen i Södra Finlands län ändrats till

Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFVSF)

****************************************************************************************************************

E-postadresserna har formen: fornamn.efternamn(at)rfv.fi 

E-postadressen till djurförsöksnämnden (ELLA) är: Ella(at)rfv.fi. Till denna adress sänds ansökningar och anmälningar.

De fasta telefonerna har tagits ur bruk. Webbadresserna kan komma att ändras. Via google hittar du till våra webbsidor genom att ange sökordet ”djurförsöksnämnden”.

****************************************************************************************************************

Med försöksdjursverksamhet avses att djur hålls och används för djurförsök. Försöksdjursanläggningarna har vanligtvis en försöksdjurscentral eller motsvarande enhet som ansvarar för anskaffning och uppfödning av försöksdjur samt skötseln av djuren under försöken.

Med djurförsöksverksamhet avses uttryckligen verksamhet som rör genomförandet av djurförsök. En viktig aktör som reglerar denna verksamhet är djurförsöksnämnden som beviljar tillstånd att utföra djurförsök och övervakar att de åtgärder som utförs är korrekta. 
Regionförvaltningsverkets länsveterinärer övervakar försöksdjursverksamheten i allmänhet och utförandet av djurförsök. Användningen av försöksdjur i djurförsök följs upp med hjälp av ett djurförsöksregister och årlig användningsstatistik.

Dessa webbsidor riktar sig främst till dem som behöver djurförsöksnämndens och Regionförvaltningsverket i Södra Finlands tjänster:

·         forskare som ska söka om tillstånd att utföra djurförsök  
·         anläggningar som övervakar utförandet av djurförsök i sina enheter
·         tillsynsmyndigheter som övervakar försöksdjursanläggningarna

Vår målsättning är att i framtiden på dessa sidor publicera också mer allmän information om försöksdjursverksamhet för andra läsare.

Lagstiftningen om försöksdjursverksamhet förnyades år 2006. 1.8.2006 trädde följande i kraft:
lag om försöksdjursverksamhet (62/2006)
jord- och skogsbruksministeriets förordning om försöksdjursverksamhet (36/VLA/2006)