Bild


pikselikuva

Valtion aluehallinnon uudet virastot, aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY) aloittivat toimintansa 1.1.2010.

Aluehallintovirastot hoitavat seuraavia tehtäviä: peruspalvelujen arviointi, sosiaalihuoltoon, terveydenhuoltoon ja ympäristöterveydenhuoltoon liittyvät tehtävät, opetustoimen tehtäviä, kuluttaja- ja kilpailuasiat, pelastustoimi sekä poikkeusoloihin varautuminen.


Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset hoitavat seuraavia tehtäviä: koulutukseen ja osaamiseen, rakennerahastoasioihin, kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimeen, oppilaitosrakentamiseen ja kansainvälisiin asioihin liittyviä tehtäviä sekä liikennehallinnon tehtävät.
---

Den statliga regionförvaltningens nya ämbetsverk, regionförvaltningsverken (RFV) samt närings-, trafik- och miljöcentralerna (ELY-centralen), inledde sin verksamhet 1.1.2010.

Regionförvaltningsverken sköter följande uppgifter: utvärderingen av basservicen, uppgifterna som rör socialvården, hälsovården och miljö- och hälsoskyddet, undervisningsväsendets uppgifter, konkurrent- och konsumentärenden, räddningsväsendet samt beredskapen för undantagsförhållanden.

Till närings-, trafik- och miljöcentralerna
sköter följande uppgifter: uppgifterna som rör utbildning och kompetens, strukturfondsärenden, biblioteks-, idrotts- och ungdomsväsendet, läroanstaltsbyggande och internationella frågor samt trafikförvaltningens uppgifter.
pikselikuva


pikselikuvapikselikuva